Lehtësimi i bashkëpunimit rajonal

Shqipëria po bëhet gjithnjë e më shumë e përfshirë në iniciativat rajonale duke filluar nga bashkëpunimi ekonomik në koordinimin e politikave në fusha të ndryshme. Suksesi i angazhimit të vendit varet nga rrjedha e informacionit nga proceset rajonale dhe më të gjera ndërkombëtare brenda vendit. Informacion që duhet të analizohet dhe të vlerësohet në aspektin e prioriteteve rajonale të Shqipërisë. Në të njëjtën kohë, procesi i kundërt i ofrimit të informacionit nga Shqipëria tek partnerët rajonalë është vendimtare në kapërcimin e situatave të pakëndshme që shpesh lindin si pasojë e mungesës së shkëmbimit të duhur ndërmjet aktorëve të ndryshëm politik dhe politikë.

Instituti është i përkushtuar të mbajë një rrjet të gjerë të bashkëpunëtorëve nga rajoni më i gjerë i Evropës Juglindore, i cili rregullisht do të sigurojë analiza në fushat me interes për procesin e përgjithshëm të ndërveprimit rajonal. Dinamika konvergjente e Procesit të Berlinit, Integrimi Europian dhe iniciativa 16 + 1, ofrojnë një terren të zgjeruar për bashkëpunim dhe përfitim reciprok për vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore, por për një koordinim më thelbësor të politikave rreth potencialeve, interesave dhe burimeve të përbashkëta . Instituti do të angazhohet me aktorë të ndryshëm nga rajoni për të ofruar ide dhe modele të reja për të ndjekur vendimmarrje më të afërta dhe më të informuara në procesin e intensifikimit të bashkëpunimit në këtë pjesë të Evropës.