Analiza e politikave të zhvillimit

Instituti ka për qëllim të ofrojë një rishikim gjithëpërfshirës të politikave zhvillimore ekzistuese dhe të planifikuara që paraqesin një rrjet të ndërthurur të politikave socio-ekonomike, infrastrukturore dhe arsimore. Analiza do të gjenerojë një kuptim të qartë të pengesave, potencialeve dhe modeleve të zbulimit që regjistrojnë rezultatet e përgjithshme të efektit të kombinuar të politikave zhvillimore në Shqipëri. Produktet e politikave të punës së Institutit synojnë të informojnë politikëbërësit dhe aktorët kyç mbi politikat e zhvillimit të cilët marrin raporte kërkimore të bazuara në të dhëna që shërbejnë për të koordinuar më mirë dhe për të lundruar aspekte dhe nivele të ndryshme të hartimit të politikave.

Hulumtimi që Instituti angazhohet, ura teoritë nga shkencat e aplikuara dhe hulumtimi empirik për të përcaktuar modelet më efektive të politikave zhvillimore të cilat duhet të trajtojnë varfërinë, papunësinë, qasjen në shërbime, efikasitetin institucional dhe legjitimitetin e përgjithshëm sistemik. Duke kombinuar planifikimin strategjik për zhvillim dhe vlerësimin aktual të nevojave sociale, qëllimi ynë është të ofrojmë zgjidhje të qëndrueshme të politikave për aktorët e përfshirë në proceset zhvillimore në Shqipëri.