Studimi i modeleve të reja globale

Në një botë të ndërlidhur ku shtetet dhe aktorët e tjerë po varen gjithnjë e më shumë nga zhvillimet globale dhe tendencat e reja që formojnë politikat e jashtme dhe interesat ekonomike në një shpejtësi të paprecedentë të ndryshimit, një analizë e thellë e modeleve dhe anomalive të reja është vendimtare për të kuptuar kontekstin gjithnjë në ndryshim. Janë duke u zhvilluar teknika të reja dhe shkolla të mendimit për të adresuar sfidat bashkëkohore që dalin në fushat e tregjeve financiare, ekonomisë globale, kibernetikës, teknologjive të reja dhe presioneve demografike. Teoritë klasike dhe qasjet ndaj globalizimit, rritjes ekonomike, studimeve evropiane dhe mjedisit dhe ndryshimeve klimatike po përjetojnë një krizë. Nevoja për të hartuar novela konceptet analitike të aplikuara që mund t'u përgjigjen pyetjeve të reja mund të adresohen vetëm përmes një procesi të avancimit të teorive dhe mjeteve analitike në fushat e ekonomisë, zhvillimit teknologjik, arkitekturës, antropologjisë dhe gjithashtu të filozofisë. Ne kemi dëshmuar se si përdorimi i zgjidhjeve ekonomike klasike për të trajtuar një krizë ekonomike të shekullit 21 ka dështuar të ofrojë zgjidhje dhe kështu kriza është ende e madhe, veçanërisht në tokën evropiane, duke provokuar rritjen e zhvillimeve të rrezikshme politike.

Instituti synon të angazhojë një rrjet mbarëbotëror ekspertësh dhe studiuesish për të rishikuar dhe rishikuar pyetjet përkatëse që ne duhet të paraqesim sot, në mënyrë që të japim më mirë tendencat e reja globale. Duke vepruar kështu, ne synojmë të zhvillojmë një qendër të përsosmërisë e cila do të kombinojë prodhimin e avancuar teorik me hulumtime specifike dhe procese analitike. Në këtë mënyrë synon të kontribuojë në një mjedis global të decentralizuar të të menduarit, ku idetë dhe zgjidhjet e reja mund të vijnë nga pjesë të ndryshme të globit. Ne synojmë ta vendosim Tiranën në mënyrë të vendosur në hartën e këtij mendimi dhe analize inovative të shtyrë nga zgjidhja.